3 crèdits de MT gratuïts | Convocatòria d'adjunts/es al CEUdL
El CEUdL et necessita!

El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (CEUDL) és el màxim òrgan de representació dels estudiants, és un òrgan plural i obert a tothom. La missió principal del CEUdL és coordinar als representants estudiantils de la universitat, vetllar pels interessos dels estudiants i protegir els seus drets. Per a aconseguir aquests objectius és indispensable el suport i treball de tots els estudiants però, especialment, aquells estudiants que decideixen implicar-se dins del CEUdL. És per aquest motiu que l'Equip de Coordinació del CEUdL ha aprovat la convocatòria de dues places d'estudiants adjunts a l'equip amb un reconeixement de matèria transversal per activitats de representació de 3 crèdits (crèdits gratuïts).

Com puc presentar la meva candidatura a les vacants?

Les candidatures hauran de ser presentades mitjançant correu electrònic dirigit a ce.coordinacio@udl.cat amb l'assumpte CANDIDATURA ADJUNT COORDINACIÓ CEUDL abans del 3 de febrer del 2023 a les 23.59 h. El correu electrònic ha de contenir:

 1. Dades personals: nom, cognoms, DNI/NIE/passaport, correu institucional udl, correu personal, telèfon mòbil, grau, curs actual, any prevista finalització dels estudis.
 2. Vacant a la qual es presenta candidatura.(consultar més a baix)
 3. Carta de motivació.
 4. Repositori de treballs previs realitzats relacionats amb les funcions atribuïdes a la plaça a la qual es presenta candidatura.
 5. Tot allò que es consideri que pot aportar valor a la candidatura.

Si la sol·licitud no incorporés totes les dades d'identificació o presentés errors esmenables, es requerirà al sol·licitant perquè subsani les faltes, complementi la documentació o aportació els documents preceptius sol·licitats, amb indicació que, si així no es fes, s'entendrà que desisteix de la seva candidatura.

Per a qualsevol dubte contactar per correu electrònic a ce.coordinacio@udl.cat.

Vacant 1 - Adjunt/a de protocol

Tasca:

Suport a la coordinació i el seu equip en temes de relacions institucionals (internes i/o externes) per a la consecució dels objectius marcats per l'Equip de Coordinació.


Funcions:

 • Contactar amb òrgans de govern (interns i/o externs) per a la concertació de reunió seguint les instruccions marcades.
 • Recaptar informació d'interès sobre els temes a tractar en les reunions concertades de manera prèvia a la seva celebració.
 • Actualització de l'agenda institucional dels membres de l'Equip de Coordinació del CEUdL.
 • Aquelles altres tasques que puguin sorgir en l'àmbit de les relacions institucionals.
 • Col·laborar amb la resta d'àrees de l'Equip de Coordinació del CEUdL en allò que puguin requerir.

Requisits:

 • Coneixements de Google Calendar.
 • Coneixement en l'ús de serveis de correu electrònic.
 • Es valorarà la disponibilitat horària.

Vacant 2 - Adjunt/a de mitjans i xarxes socials

Tasca:

Suport a la coordinació i el seu equip en la gestió de les xarxes socials i els mitjans de premsa.


Funcions:

 • Gestió dels canals informatius (xarxes socials, pàgina web, ...) del CEUdL seguint les línies d'actuació marcades per l'Equip de Coordinació.
 • Preparació i elaboració de campanyes en xarxes socials.
 • Redacció del pla de xarxes socials.

Requisits:

 • Experiència en ús de xarxes socials. Es valorarà positivament si s'ha col·laborat prèviament en gestió de XXSS d'àmbit institucional.
 • Coneixements de Google Calendar.
 • Capacitat de síntesi i redacció per a la realització de notes de premsa i comunicats.
 • Es valorarà la disponibilitat horària.

Procés de selecció

La selecció serà a càrrec del coordinador del CEUdL després de l'anàlisi de les candidatures presentada i prèvia consulta a l'Equip de Coordinació. La coordinació podrà sol·licitar la realització de reunions amb els candidats amb l'objectiu d'aclarir tot allò que es consideri necessari. La designació es realitzarà mitjançant acord del coordinador del CEUdL, sense perjudici de la seva posterior ratificació de l'Equip de Coordinació del CEUdL. 


En cas d'incompliment de les funcions del càrrec i/o d'altres motius justificables pel coordinador del CEUdL la persona podrà ser destituïda del seu càrrec mitjançant acord del coordinador del CEUdL, sense perjudici de la seva posterior ratificació de l'Equip de Coordinació del CEUdL. La destitució comportarà la perduda del dret a l'obtenció de crèdits de matèria transversal per aquesta activitat de representació.

Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida
ce@udl.cat
www.estudiantat.udl.cat
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 - Lleida (España)